BIBROKERS

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo i ochrona danych to priorytet w naszej działalności. Realizacja tych zadań odbywa się poprzez wprowadzenie rozwiązań, dostosowujących nasze wewnętrzne procedury do wymogów, które stawia ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz Ogólne rozporządzenie o ochronie danych PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO). W tym zakresie korzystamy z najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych oraz odpowiednio przygotowanych do tego osób.

Regularne kontrole przestrzegania procedur, wdrożonych w BIBrokers gwarantują naszym Klientom utrzymanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa ich danych, w szczególności osobowych i finansowych.

Obowiązek Informacyjny

IDD

Zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2017r.(Dz.U. 2017, poz. 2486 z późn. zm.) o dystrybucji ubezpieczeń Business Insurance Brokers Sp. z o.o. (dalej także jako Broker) oświadcza, że:

 1. siedzibą Brokera jest miasto Gdańsk, adres: ul. Partyzantów 76, 80 – 254 Gdańsk;
 2. w ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa Broker wykonuje działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń na podstawie zezwolenia KNF nr 2334/17 z dnia 03.04.2017r., oraz działalność brokerską w zakresie reasekuracji na podstawie zezwolenia KNF nr 76/R/17 z dnia 07.07.2017r. których kopie znajduje się poniżej do wglądu oraz jest zarejestrowany przez Komisję Nadzoru Finansowego w rejestrze brokerów;
 3. istnieje możliwość weryfikacji Brokera w rejestrze brokerów na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego https://rpu.knf.gov.pl/ poprzez wpisanie następujących danych dotyczących Brokera: nr KRS 0000669072;
 4. Broker nie posiada akcji ani udziałów zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu;
 5. udziałowcem Brokera nie jest zakład ubezpieczeń;
 6. wynagrodzenie Brokera stanowi prowizja (kurtaż brokerski) otrzymywany od zakładów ubezpieczeń, z którymi zawarte zostaną za pośrednictwem Brokera umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej przez Klienta. Kurtaż brokerski nie ma wpływu na wysokość opłacanej składki przez Klienta, stanowi wynagrodzenie brutto i przeznaczone jest na wykonywanie czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń oraz na działalność bieżącą spółki.


Broker oświadcza, że Klientowi:

 1. będącemu osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej przysługuje prawo wniesienia reklamacji na usługi świadczone przez Brokera w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową, skargi. Reklamacja lub skarga jest składana drogą elektroniczną na adres: sekretariat@bibrokers.pl lub drogą pocztową na adres siedziby Brokera.
 2. będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo wniesienia reklamacji na usługi świadczone przez Brokera w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową, skargi. Reklamacja lub skarga jest składana w drogą elektroniczną na adres sekretariat@bibrokers.pl jak również:
  • w formie pisemnej – osobiście, w jednostce Brokera albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz.1481 z późn. zm.)
  • ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce Brokera.
 3. w zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową przysługuje prawo wniesienia reklamacji /skargi do zakładu ubezpieczeń, zgodnie z zasadami przewidzianymi w umowach ubezpieczenia

Broker udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Do zachowania terminu na udzielenie odpowiedzi wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, Broker w informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił z reklamacją:

 1. wyjaśnia przyczynę opóźnienia,
 2. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
 3. określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

W przypadku niedotrzymania terminów (30/60 dni), reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta. Odpowiedzi na reklamację udziela się w postaci papierowej bądź drogą elektroniczną na wniosek Klienta.

Wszelkie spory mogące powstać między Klientem a Brokerem w związku z wykonywaniem umowy zlecenia brokerskiego rozstrzygane będą polubownie. Przy rozstrzyganiu sporów brane będą pod uwagę przepisy prawa, zasady słuszności i uczciwego obrotu. Klientowi w zakresie określonym w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.

Polityka prywatności

1. Wstęp

Business Insurance Brokers Sp. z o.o. (dalej BI BROKERS) nieustannie dokłada starań, aby w możliwie maksymalnym stopniu chronić dane osobowe Użytkowników Internetu korzystających ze strony www.bibrokers.pl. Biorąc pod uwagę wysoki poziom świadczonych przez Nas usług, zapewnienie ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zapewnienie poufności powierzanych danych, BI BROKERS składa deklarację wsparcia dla działań, których celem jest właściwe zabezpieczenie przetwarzanych informacji i ewentualnych danych.

Użytkownik korzystając ze strony www.bibrokers.pl akceptuje zapisy zawarte w Polityce prywatności.

 

2. Definicje

 1. Administrator – BUSINESS INSURANCE BROKERS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Partyzantów 76 (dalej BI BROKERS);
 2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletnia), która korzysta ze strony www.bibrokers.pl, akceptując Regulamin i Politykę prywatności;
 3. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonywanie usług na indywidualne żądanie Użytkownika strony www.bibrokers.pl bez jednoczesnej obecności żadnej ze stron, poprzez wysyłanie/odbieranie danych przy pomocy systemów informatycznych/teleinformatycznych, a takie dane są transmitowane/przesyłane za pośrednictwem publicznej sieci informatycznej/teleinformatycznej w rozumieniu Ustawy z dn. 16.07.2004r. – Prawo telekomunikacyjne z późn. zm.;
 4. Adres IP – numer, który posiada komputer każdorazowo podłączony do Internetu (jest indywidualny); Adres IP jest albo na stałe związany z danym komputerem, albo przydzielany zgodnie z danym połączeniem;
 5. Dane osobowe – wszelkie informacje mogące prowadzić do zidentyfikowania lub identyfikujące osobę fizyczną.

Osoba, która jest możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość zidentyfikować/określić można pośrednio (w szczególności poprzez określenie przynajmniej jednego albo kilku indywidualnych/specyficznych czynników określających dane cechy fizyczne lub fizjologiczne lub umysłowe lub inne takiej osoby, albo powołanie się na numer identyfikacyjny takiej osoby) lub bezpośrednio;

Cookie’s – wszelkie informacje, które są zapisywane w pliku TXT (tekstowym) przez dany serwer na komputerze Użytkownika, którą dany serwer ma możliwość odczytania przy ponownym połączeniu się z przedmiotowego komputera;

 

3. Ochrona danych osobowych

 1. Użytkownik, który korzysta ze strony bibrokers.pl własne Dane osobowe podaje na zasadzie dobrowolności.
  Użytkownik, który korzysta ze strony www.bibrokers.pl automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie przez BI BROKERS własnych/swoich Danych osobowych zgodnie z art. 18 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).
  Użytkownik ma prawo wglądu do swoich Danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018r. (Dz.U.2018 poz. 1000).
 2. Udostępnianie Danych osobowych o Użytkownikach (zakres)BI BROKERS nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim. Wyjątkiem jest:- zgoda Użytkownika lub wniosek organów uprawnionych do żądania takich informacji (np. prokuratura, sąd, policja itp.).
  BI BROKERS jednocześnie zastrzega sobie możliwość przekazywania zbiorczych opracowań statystycznych/danych statystycznych i/lub innych wszelkich informacji, które nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację poszczególnych Użytkowników.
 3. Informacje przekazane przez Użytkowników
  • Podmioty zewnętrzne – Informujemy, że BI BROKERS nie zbiera Danych osobowych od podmiotów zewnętrznych (osób trzecich). Informujemy, że BI BROKERS nie wysyła/nie rozsyła/nie dystrybuuje korespondencji niezamówionej masowej, w tym także w szczególności treści o charakterze reklamowym.
  • Mail-e/Adresy mailowe wynikające z korespondencji prowadzonej z BI BROKERS – Użytkownicy korzystający ze strony bibrokers.pl mogą kontaktować się mailowo z BI BROKERS w postaci dostępnego adresu korespondencyjnego. BI BROKERS jednocześnie zastrzega sobie możliwość przechowywania korespondencji z Użytkownikami dla celów statystycznych/danych statystycznych, a także w celu jak najodpowiedniejszej oraz możliwie najszybszej reakcji/odpowiedzi na mogące pojawić się zapytania.
  • BI BROKERS zbiera informacje o Użytkownikach z następujących źródeł:
   – Cookies – BI BROKERS informuje, że może wykorzystywać tzw. „ciasteczka” (Cookies). BI BROKERS uzyskuje przez to podstawowe informacje o częstotliwości odwiedzin Użytkownika na stronie bibrokers.pl oraz informacje, które części/elementy strony www.bibrokers.pl najbardziej interesują Użytkownika. BI BROKERS wykorzystuje te informacje celem tworzenia danych statystycznych i/lub do wprowadzania zmian/dostosowywania/”upgradowania” strony www.bibrokers.pl do potrzeb Użytkowników pod względem funkcjonalnym. Informujemy, że wprowadzając zmianę odpowiedniej konfiguracji własnej przeglądarki internetowej Użytkownik ma prawo do odmowy zapisywania plików Cookies na własnym komputerze.
  • Adres IP – Informujemy, że BI BROKERS w danych o Użytkowniku nie przechowuje adresów IP, z których to adresów nastąpiło połączenie. Informujemy, że Adresy IP występują jedynie w tzw. logach systemowych. Informujemy, że przedmiotowe uzyskane informacje wykorzystywane mogą być w celach statystycznych oraz w celach administracyjnych strony bibrokers.pl z uwagi na bezpieczeństwo Użytkowników.

 

4. Zatrudnienie

Informujemy, że za pośrednictwem strony www.bibrokers.pl Użytkownicy, którzy są zainteresowani podjęciem pracy/współpracy z BI BROKERS powinni stosowne dokumenty przesłać na wskazany adres mailowy.
Informujemy, że w przypadku, gdy Użytkownik przekaże/prześle dokumenty/dane/informacje dla celów rekrutacji/zatrudnienia, BI BROKERS będzie przetwarzać przekazane przez Użytkownika Dane osobowe do postępowania rekrutacyjnego (tj. ocena kwalifikacji takiej osoby, która chce podjąć zatrudnienie/współpracę) BI Brokers może wtedy kontaktować się z Użytkownikiem.

 

5. Zmiany w Polityce prywatności
Informujemy, iż BI BROKERS ma możliwość wprowadzania zmian/modyfikacji w przedmiotowej Polityce prywatności.
Informujemy, że każda nowsza wersja przedmiotowej Polityki prywatności pojawi się z zaktualizowaną datą.
Informujemy, że wszelkie istotne zmiany będą wyraźnie wyróżnione, natomiast Użytkownik korzystając ze strony www.bibrokers.pl po dacie zmian automatycznie akceptuje wprowadzone zmiany w nowszej wersji Polityki prywatności.

 

6. Kontakt
W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań lub powstałych wątpliwości związanych z przedmiotową Polityką prywatności, BI Brokers prosi o kontakt na adres: sekretariat@bibrokers.pl